Copyright

Copyright © – Alle rechten voorbehouden.  Alle content op deze pagina’s, samen met de beelden op Betastock.net en ArnoMassee.nl blijven het exclusieve eigendom van Arno Massee en worden beschermd door lokale en internationale wetten op het auteursrecht. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Arno Massee Fotografie.

Auteursrecht op foto’s -Tien Geboden ( Fotografen Federatie )

1# Respecteer het auteursrecht op foto’s

2# Vraag altijd toesteming aan de fotograaf als je een foto willt gebruiken.

3# Vertrouw niet op de mededelingen van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4# Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5# Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6# Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik alleen een foto als je weet wie de maker is.

7# Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

8# Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9# Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen voor toestemming voor gebruik.

10# Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publikatie.

Copyright © – All Rights Reserved. All the content on these pages,  together with the images on Betastock.net and ArnoMassee.nl remain the exclusive property of Arno Massee and are protected under local and international copyright laws.

Please note, while these images have been made available for viewing and references purposes, they MAY NOT be used, distributed or sold in any form without the expressed permission and written consent of the photographer. That in part or as a whole, any commercial use, any publication, reproductions, redistribution, or exploitation for personal or corporate gain is strictly prohibited. By entering this site you expressly agree to be bound by these terms and conditions.

“Op alle rechtsbetrekkingen van Arno Massee Fotografie en Betastock zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011.   De Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”