Privacy statement

Arno Massee Fotografie
AVG persoonsgegevens gebruikt en opslag

 

 

Arno Massee Fotografie, gevestigd aan Herenweg 132, 2465 AK Rijnsaterwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.arnomassee.nl Herenweg 132, 2465 AK Rijnsaterwoude 0172-500021

A.Massee is de Functionaris Gegevensbescherming van Arno Massee Fotografie Hij is te bereiken via info@arnomassee.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Arno Massee Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres gegevens
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arnomassee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Arno Massee Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Arno Massee Fotografie vraagt alle afnemers (klanten) bij het plaatsen van de opdracht om hun bedrijfsgegevens en gegevens van een contactpersoon, inclusief BTW-nummer.
Dit zijn de minimaal vereiste gegevens om klanten te factureren en het juist overdragen van beeldlicenties.
– Foto’s in de beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige en journalistieke taak en waarde hebben.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Arno Massee Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arno Massee Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Arno Massee Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

– Persoonsgegevens verbonden aan een afbeelding worden blijvend bewaard in het beeldarchief voor journalistieke doeleinden.
– Persoonsgegevens, adressen en e-mails met informatie betreffende een aankoop/bestelling/betaling worden opgeslagen als ze relevant zijn voor toekomstige betalingen/aankopen.
– Persoonsgegevens tbv belastingen en zakelijke administratie blijven ten minste 10 jaar behouden. Zoals aankoop- en verkoopfacturen tbv de bedrijfsvoering.
– Persoonsgegevens worden offline opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor derden.
– Opslag van foto’s en ander beeldmateriaal vindt plaats op de systeemcomputer, DVD, CD en externe harde schijven. Dit heeft tot doel materiaal te bewaren voor hergebruik inzake journalistieke, geschiedkundige en illustrerende doeleinden.
– Beeldmateriaal is eveneens extern tbv back-up en behoud van de collectie. Externe partners voldoen aan de AVG conform de wettelijke eisen. Externe partij beeldopslag: Photoshelter en Smug Mug. Backup: Jottacloud.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Arno Massee Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Arno Massee Fotografie gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien personen zichzelf herkennen op beeldmateriaal en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via info@arnomassee.nl hun bezwaar kenbaar maken. Als dit bezwaar gegrond is zal Arno Massee Fotografie het betreffende beeld verwijderen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@arnomassee.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Arno Massee Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Arno Massee Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Arno Massee Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@arnomassee.nl

AVG voorwaarden Arno Massee Fotografie